Menu

Byla Vám zamítnuta reklamace zboží?

Obraťte se na nás. Bezplatně Váš případ posoudíme a pomůžeme Vám.

Jak to funguje?

Jak to funguje

 • Poté, co Vám byla neoprávněně zamítnuta reklamace zboží (tipy jak úspěšně reklamovat zboží naleznete zde, nám na e-mail reklamovatcz@gmail.com zašlete stručný popis vady, reklamační protokol, fotodokumentaci poškozeného zboží (pořízené např. mobilním telefonem) a kopii (sken) účtenky za zakoupené zboží – více zde
 • Zamítnutou reklamaci bezplatně posoudíme a zašleme Vám naše stanovisko; zda-li přikročíme k dalšímu uplatňování Vašeho nároku vůči prodejci či nikoliv
 • Bude-li naše stanovisko kladné, předáme celou záležitost advokátovi, který přistoupí k vymáhání Vašeho nároku vůči prodejci z titulu odpovědnosti za vadu zboží

Proces vymáhání Vašeho nároku z odpovědnosti za vadu zboží vůči prodejci je pro Vás bezplatný.

Nasmlouvaný advokát obdrží za poskytnuté právní služby odměnu stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Co od Vás potřebujeme

Na email nám zašlete:

 • kopii (sken) reklamačního protokolu – zamítavé stanovisko prodejce
 • stručný popis vady zboží (jak se projevuje, jak k ní došlo, v čem spatřujete oprávněnost reklamace)
 • fotodokumentaci poškozeného zboží (pořízenou např. mobilním telefonem)
 • posudek znalce, byl-li vyhotoven

Veškerá komunikace probíhá e-mailem a nezabere více jak 10 minut.

Poznámka: Vašim případem se nebudeme zabývat, pokud nám nezašlete kompletní dokumenty ve standardním formátu (jpg., pdf., doc., docx., jpeg.)

Praktické tipy pro uplatňování vad

 • vadu zboží vytkněte u prodejce bez zbytečného odkladu poté, co se projevila, nejlépe do šesti měsíců od koupi zboží (platí pak domněnka, že vada zboží existovala již v době jeho koupě)
 • vadu doporučujeme vytknout u prodávajícího písemně
 • před vlastním odevzdáním zboží prodejci pro posouzení reklamace doporučujeme fotograficky (např. mobilním telefonem) zdokumentovat stav zboží (stává se, že během reklamace dojde k dalšímu poškození zboží prodejcem)
 • nechte si písemně potvrdit, kdy byla reklamace z Vaší strany učiněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili
 • pokud může být vada zboží bezodkladně odstraněna, můžete v zásadě nejprve požadovat pouze bezplatné odstranění vady
 • pokud by oprava zboží nebyla proveditelná, můžete požadovat výměnu za nové zboží
 • v případě, že ani výměna za nové zboží není možná, můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat úhradu kupní ceny

Další tipy na úspěšnou reklamaci zboží lze nalézt např. na stránkách České Obchodní Inspekce

Poznámka: citované rady jsou informativního a neúplného charakteru a nemají povahu právní služby.


Často kladené otázky

Jednotlivé případy posuzují a odpovědi Vám sdělují přidělení advokáti. Jedná se o advokáty, kteří spolupracují nebo se jinak podílí na službě ReklamovatCz. Konkrétní jméno přiděleného advokáta k Vašemu případu se dozvíte v odpovědi na zaslaný případ.
Zkušený advokát osobně. Za řešení Vašich právních záležitostí ručí přidělený advokát stejně, jako byste ho potkali v kamenné právní kanceláři. Naši advokáti jsou ze zákona pojištěni pro případ, že by Vám výkonem své profese způsobili škodu. Pojištění advokáta je ve výši min. 5 milionů korun českých.

Garantem služby ReklamovatCz je advokát Mgr. Jan Varhaník, LL.M.
Samozřejmě. Na veškeré údaje, které nám poskytnete, se vztahuje povinnost advokátní mlčenlivosti. Kromě této mlčenlivosti nakládáme s osobními údaji v souladu s právními předpisy.
Jak se říká, dva právníci, tři názory. Vždy tak existuje riziko, že soud zaujme k našemu právními názoru odlišné stanovisko. V případě prohry soudního sporu hrozí, že budete povinni uhradit náklady právního zastoupení (odměnu advokáta prodejce) včetně hotových výdajů ve výši advokátního tarifu. Výše odměny advokáta prodejce závisí na počtu úkonů v daném řízení a je těžké předjímat konkrétní částku.

Náklady protistrany (prodejce): Uložení povinnosti spotřebiteli nahradit veškeré soudní výlohy je na uvážení soudu. Domníváme se, že by soud měl přistupovat k uložení této povinnosti obezřetně a s citem, neboť spotřebitel vystupuje ve sporu jako slabší strana a zpravidla soudní spor nezavinil. Je otázkou, zda-li by soud nepokládal za hrubě nespravedlivé ukládat spotřebiteli povinnost k náhradě soudních výloh prodejce. Do jisté míry lze očekávat, že se soudy nebudou uchylovat k ukládání této povinnosti vůči spotřebiteli.

Náklady služby ReklamovatCz: V případě prohry soudního sporu přiděleným advokátům nehradíte ničeho, ledaže byste prohru soudního sporu zavinili Vy (např. neposkytli byste advokátovi vyžádanou součinnost, sdělili byste nepravdivé informace, apod.). Totéž platí v případě soudního smíru, ledaže je mezi Vámi a advokátem dohodnuto jinak.

Berte v úvahu, že přidělený advokát dostane zaplaceno za jeho právní služby pouze v případě, že pro Vás soudní spor vyhraje. Tímto je zaručeno, že advokáti vynaloží veškeré možné úsilí k tomu, aby soudní spor vyhráli.
V souvislosti s bráněním Vašeho práva Vám vzniká právo na úhradu účelně vynaložených nákladů včetně nákladů na právní zastoupení v daném sporu. Namísto toho, abyste nejdříve hradili cenu za služby našich advokátů a následně čekali na to, až Vám prodejce tyto náklady proplatí po skončení soudního sporu, naši advokáti po Vás úhradu těchto služeb nepožadují s tím, že cenu za služby uhradí namísto Vás prodejce příslušnému advokátovi.
Pro prodejce je mnohem jednodušší vracet kupní cenu a hradit náklady právního zastoupení na jeden společný účet. Jakmile obdrží advokát úhradu kupní ceny, obratem Vám ji zašle na udaný bankovní účet.
Zpravidla není. V případě soudního sporu si jeho vypracování vyžádá soud. Nicméně vypracování znaleckého posudku doporučujeme. Znalecký posudek totiž může odhalit Vaše zavinění na příčině vady zboží, např. v důsledku nesprávného užívání zboží, běžného opotřebení zboží, apod. Náklady na znalecký posudek nejsou obecně tak velké a navíc lze uhrazení nákladu na znalecký posudek požadovat po prodejci. Příslušného znalce lze kontaktovat na webové službě www.katalogznalcu.cz

Náklady na znalecký posudek však nesete ze svého.

Co od nás můžete očekávat

Samostatné uplatnění Vašeho nároku

Samostatné uplatnění Vašeho nároku vůči prodejci prostřednictvím námi osloveného advokáta

Vysoká míra úspěšnosti

Relativně vysokou míru úspěšnosti vymáhání nároků z odpovědnosti za vady zboží

Advokáti špičkové kvality

Záruku, že Váš případ bezplatně posoudí advokáti špičkové kvality

Máte jiný právní problém ?

V případě, že máte i jiný právní problém, neváhejte nás kontaktovat na e-mail reklamovatcz@gmail.com a my Vám zdarma zprostředkujeme kontakt na vhodného advokáta, který Vás bude dále kontaktovat s nabídkou právních služeb.

Garantujícím advokátem služby ReklamovatCz je samostatný advokát Mgr. Jan Varhaník, LL.M., se sídlem v Jihlavě, IČ 03827151, DIČ (DPH) CZ8504201629, ID datové schránky: cabzufu, evidenční číslo ČAK 16221. Všeobecné podmínky [PDF; 636 kB]

Copyright © 2016, ReklamovatCz

Sledujte nás na Facebooku